Op onze school moeten voortdurend beslissingen genomen worden. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad (MR).

Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad is de vertegenwoordiging van de school en heeft wettelijk geregelde rechten. Op sommige gebieden heeft de MR adviesrecht. Dat betekent dat de directeur zelf beslissingen kan nemen, maar wel eerst advies moet vragen aan de MR. Op andere gebieden heeft de MR instemmingsrecht. De directeur kan een beslissing dan alleen nemen als de MR akkoord gaat.

Wie zitten er in de MR?
In de MR zitten personeelsleden en ouders. Onze school heeft 4 MR leden.

  • Maarten Toevank – voorzitter en ouder
  • Anneke Adema – teamlid
  • Cor Fukkink – teamlid
  • Olga Stappenbelt- ouder

De directeur van onze school is vertegenwoordigd in deze raad met een adviserende stem.

Vergaderingen
De MR vergadert een aantal keren per jaar op school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Contact met de MR
U kunt per mail contact opnemen met de MR of u kunt een van de leden aanspreken. Het mailadres is: mr@meestersnelvco.nl

Grote Medezeggenschapsraad (GMR)
Naast onze eigen MR – die meepraat over beslissingen op onze eigen school – bestaat er ook een Grote Medezeggenschapsraad. De Grote Medezeggenschapsraad wordt betrokken bij beslissingen die gevolgen hebben voor alle scholen van de Stichting Christelijk Onderwijs Oost Nederland. De GMR telt 12 leden, waarvan 6 leerkrachten en 6 ouders. Zij vertegenwoordigen alle VCO scholen