Op de Meester Snelschool hechten we veel waarde aan goede onderlinge relaties tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Op onze school kent iedereen elkaar en is er sprake van een positieve onderlinge betrokkenheid. Het team voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen. We werken continu aan het verbeteren van ons onderwijs zodat we kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven geven.

Onze waarden en normen:

Hoe kijken wij naar onze leerlingen?

 • ieder kind is uniek en mag zijn wie hij/zij is;
 • wij zien het positieve in ieder kind;
 • wij zien kinderen die betrokken zijn bij elkaar;
 • wij zien kinderen die begrip hebben voor elkaar ;
 • wij zien onderling veel saamhorigheid tussen kinderen;
 • wij zien leergierigheid en enthousiasme;
 • kinderen komen in een veilige, goede sfeer tot ontwikkeling;
 • wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen binnen de grenzen van de mogelijkheden;
 • wij willen onderwijs bieden dat aansluit bij de leermogelijkheden en interesses van ieder kind.

Belangrijke waarden en normen zijn voor ons:

 • aandacht voor iedere leerling en iedere ouder;
 • gezamenlijk, we trekken samen op met ouders en leerlingen en creëren momenten waarbij alle leerlingen en ouders betrokken zijn;
 • verantwoordelijk, we zijn als team samen verantwoordelijk voor alle leerlingen;
 • respect en veiligheid voor allen;
 • goede onderwijskwaliteit, met een duidelijke structuur, waarin we ons steeds blijven ontwikkelen met het oog op de toekomst.

Wat hebben wij te bieden en wat willen wij bereiken eind groep 8:

Wij zorgen voor respect voor en acceptatie van elkaar. Leerlingen worden gestimuleerd en betrokken bij hun eigen leerontwikkeling. We begeleiden leerlingen om steeds meer zelfstandig hun eigen taken/opdrachten/werkjes uit te voeren.

Leerlingen hebben inspraak en worden uitgenodigd om mee te denken over schoolzaken.

Op onze school staan op de ochtend de kernvakken (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en lezen) centraal. In de middag is er veel tijd voor de creatieve vakken en de wereld om ons heen. Hierbij is er veel ruimte om eigen talenten in te zetten en samen te werken met andere leerlingen. We stimuleren een onderzoekende houding van de leerlingen.

Wij bieden een veilig klimaat voor het kind, eerlijke en open communicatie en een positieve aanpak naar kinderen toe. Wij geven kwalitatief goed onderwijs en kunnen passende begeleiding bieden.

Op deze manier willen wij bereiken dat leerlingen aan het einde van de basisschool:

 • positieve herinneringen hebben aan onze school;
 • geleerd hebben zich respectvol te gedragen;
 • zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen;
 • stevig in hun schoenen staan: (zelf)vertrouwen hebben;
 • keuzes durven maken;
 • beschikken over kennis en vaardigheden passend bij hun niveau.

Protestants Christelijk en eigentijds

We zijn een Christelijke basisschool en dit is zichtbaar op de volgende manier:

 • een gebed of lied aan het begin en aan het eind van de dag;
 • een vertelrooster met bijbelverhalen, verhalen van deze tijd, bijpassende liedjes;
 • gezamenlijke vieringen waaronder Kerst, Pasen en het afscheid van groep 8;
 • oog voor de medemens om ons heen door onder andere goede doelen acties, versturen kaartjes naar ouderen.

We vinden het belangrijk dat we kinderen leren respect, verwondering en bewondering te hebben voor de dingen om hen heen. Er is een open oor en open hart voor een ieder die een andere overtuiging heeft. Iedereen is welkom! Wij verwachten wel dat er respect is voor elkaar.