Alle kinderen zijn verschillend. We willen alle kinderen de zorg en aandacht bieden die ze nodig hebben. Hoe weten we wat ieder kind nodig heeft en welke begeleiding hij/zij nodig heeft.

 • Het leerlingvolgsysteem

Met het leerlingvolgsysteem volgen we de ontwikkeling van uw kind. Naar aanleiding van de lesstof nemen we regelmatig toetsen die bij de methode horen af. Twee keer per schooljaar maken de kinderen landelijke (CITO) toetsen. Zo krijgen we een overzicht van wat uw kind al wel en niet kan. Deze overzichten krijgt u ook altijd mee in het rapport van uw kind. We analyseren steeds of uw kind dat kan wat er van hem/haar verwacht wordt.

 • De sociaal emotionele ontwikkeling

We vinden de sociaal-emotionele ontwikkeling net zo belangrijk als wat de kinderen kunnen. Deze ontwikkeling volgen we met vragenlijsten die de leerkracht invult. Vanaf groep 6 vullen leerlingen zelf ook een vragenlijst in. Zo ontstaat er een beeld van de sociaal-emotionele ontwikkeling van iedere leerling.

 • De zorg voor het jonge kind

Heel alert zijn we als het gaat om de ontwikkeling van onze leerlingen in groep 1 en 2. In deze fase letten we vooral op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom volgen we deze heel nauwkeurig. We letten op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motoriek, taal- en rekenontwikkeling. Mocht er reden zijn tot zorg dan wordt dit direct met u besproken.

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij het leerproces van uw kind. Sommige kinderen vertellen precies wat ze gedaan hebben en andere kinderen vertellen thuis bijna niets. Om te zorgen dat u als ouder op de hoogte bent verschijnt er in groep 1-2 bij ieder nieuw thema een themabrief waarin u onder andere kunt lezen wat de doelen zijn voor de komende periode, welke liedjes ze zingen, welk prentenboek centraal staat en welke letters ze leren. Op deze manier kunt u zelf thuis ook gerichtere vragen stellen en het hebben over wat uw kind geleerd heeft

 • Extra begeleiding

Wat voor extra begeleiding kunnen wij bieden:

 • extra begeleiding in de klas, bijvoorbeeld door extra uitleg of oefening;
 • begeleiding in de klas op basis van een eigen leerlijn met een eigen ontwikkelingsperspectief;
 • extra begeleiding buiten de klas, waarbij een kind apart of in een klein groepje werkt;
 • extra begeleiding buiten de klas door een gedragsspecialist;
 • extra begeleiding buiten de klas door bijvoorbeeld een logopedist of fysiotherapeut;
 • een aangepast lesprogramma voor een of meer vakken (groep hoger of lager werken);
 • een extra jaar.

Extra begeleiding wordt zoveel mogelijk binnen de groep gegeven. Hiervoor wordt in overleg met u een plan gemaakt. Na uitvoering wordt dit door school en samen met u geëvalueerd. Hopelijk zien we dan met elkaar verbetering.

 • Zorg op maat

Wij kunnen zorg op maat bieden aan:

 • leerlingen met dyslexie;
 • leerlingen met andere leerproblemen;
 • leerlingen met sociaal-emotionele problemen;
 • leerlingen met spraak- en taal problemen;
 • meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Ook kunnen wij leerlingen begeleiden met een bepaalde handicap. Dat hangt af van de aard en de ernst van de handicap, de situatie op school en mogelijke voorzieningen voor de school. We kijken samen naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Het gaat om verantwoorde begeleiding van het kind en van andere kinderen. De groepsleerkrachten moeten de begeleiding kunnen bieden. De ontwikkeling van het kind en de groep mogen niet in gevaar komen.

 • Extra uitdaging

Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen deze ook zoveel mogelijk in de klas. Daarnaast is er een ochtend per week een leerkracht die de leerlingen extra begeleidt buiten de klas. We maken gebruik van aanvullend lesmateriaal en coöperatieve spellen. Het belangrijkste hierbij is dat alle kinderen “leren leren”. We kijken met behulp van observaties, toetsen en vragenlijsten welke kinderen extra uitdaging nodig hebben. Een leerkracht is talentbegeleider en volgt hier een opleiding voor.